(Scroll down for English version)

Hej talare den 26 oktober!
Ta gärna med dig vänner och familj gratis! 
Sänd namn och e-postadresser till: info@rymdcenter.se
Bjud också gärna in dina kollegor och ditt övriga nätverk att delta 
med 50% rabatt på biljettpriset. Förslag till text:

50 % rabatt på biljettpriset för kontakter till talare på konferensen 
"Insure the Climate - Can Space Contribute?" den 26 oktober! 
Klicka på länken ovan och använd "Promo Code" 2001
Dela gärna koden i privata meddelanden till kollegor och ditt övriga 
nätverk, men arrangörerna önskar att koden INTE sprids öppet på 
sociala medier.
Fuglesang Space Center (FSC) och Rotary anordnar en unik konferens. 
Det finns inget liknande det vi gör nu. Den kunskap som presenteras 
har inte erbjudits någon annanstans i detta integrerade format.
Huvudsyftet med konferensen är att ingjuta HOPP och att entusiasmera 
människor till konstruktiv HANDLING. 
Våra huvudtalare är (se även programbladet med andra topp-talare):
 • Zeynap Kahraman-Clause: The SHIFT Project. Konkreta och jordnära 
  åtgärder, baserade på en holistisk analys av olika samhälleliga 
  effekter av en övergång till ett post-CO2-samhälle. Fokus för 
  SHIFT är idag Frankrike, men tillvägagångssättet kan vara en 
  arbetsmodell även på andra håll.
 • John Hassler: Klimatekonomi och politiska överväganden om hur
  ekonomiska aktörer kan styras att ta hänsyn till sina utsläpp av 
  växthusgaser, främst via utsläppsrätter, koldioxidbeskattning 
  och klimat-tullar. 
  Sådan policy finns nu för nära en fjärdedel av de globala utsläppen 
  och andelen ökar snabbt.
 • Christer Fuglesang: Försäkrings- och riskreducerande lösningar för 
  värstafalls-scenarier. Hur vi kan förbereda oss, och noggrannt 
  utforska, lösningar inför ett eventuellt framtida behov att minska 
  inkommande solstrålning så att jordens temperaturökning begränsas.
  En rymdbaserad lösning förefaller minimera sidoeffekter och 
  beroendet av framtida finansiering (och därmed politiska risker).
FSC och Rotary är båda ideella organisationer och detta är ett icke 
vinstdrivande evenemang. Eventuellt överskott går till Stiftelsen 
Fuglesang Space Center och Rotary Foundation.
Känner du till potentiella sponsorer, ber vi dig sända kontaktuppgifter 
till info@rymdcenter.se.
Informationen från konferensen kommer att göras tillgänglig på annat 
sätt i efterhand, men den 26 oktober börjar det. Med Gordon McInally, 
Rotarys världspresident som första talare! 
(Rotary: ~46 000 lokala klubbar över hela världen).


English:
Hello speaker on October 26!
Invite your family and friends free of charge!
Please send names och email addresses to: info@rymdcenter.se
Please invite also your colleagues and wider network to join at a 
50% discount on the ticket price:

50 % discount available to contacts of speakers at the conference: 
"Insure the Climate - Can Space Contribute?" on October 26! 
Just click on the link above, and use the Promo Code: 2001
Feel free to share the code in private messages to friends and 
colleagues, but the organizers request that the code is NOT shared
openly on social media.

Fuglesang Space Center (FSC) and Rotary organize a unique conference. 
There is nothing similar to what we are doing now. The information 
presented there has not been available elsewhere in this integrated 
and constructive format.
The main purpose of the conference is to instill HOPE, and to engage 
people in constructive ACTION.
Our main speakers are (see also programme full of top-notch speakers):
 • Zeynap Kahraman-Clause: The SHIFT Project. Concrete actions on the 
  ground, based on holistic analysis of the full societal effects of 
  shifting to a post-CO2 society. The focus of SHIFT is France, but 
  their approach could be a working model also elsewhere.
 • John Hassler: Climate Economics and policy considerations on how 
  to force economic actors to take GHG (Green House Gas) emissions 
  into consideration, primarily via carbon taxation and trade duties. 
  Such policies are now in place for close to a quarter of the global 
  emissions and this share is rising fast.
 • Christer Fuglesang: Insurance/risk mitigation solutions for worst
  case scenarios. A suggestion to be prepared (and well researched) 
  for the potential need of limiting Solar Radiation to cap world 
  temperatures. A Space based solution appears to minimize side 
  effects and reliance on future financing (with its political risks)
FSC and Rotary are both non-profit organizations and this is a 
not-for-profit event. Any surplus from the event will go to the 
Fuglesang Space Center Foundation and the Rotary Foundation.
If you know of potential sponsors, please forward their contact details 
to info@rymdcenter.se.
The information from the conference will be made available in other ways 
afterwards, but October 26 is when it starts. With Gordon McInally, 
the Rotary World President as first speaker!
(Rotary: ~46,000 local clubs worldwide).