Fuglesang Space Center

HÖST 2023: Konferens och komplett Rymdgymnasium

26 oktober: Insure the Climate – Can Space Contribute?

Konferensen blev en unik och fantastisk upplevelse för såväl talare som deltagare. Mot ensidigt mediafokus på klimat-problem och -risker, ställdes syftet att ingjuta HOPP och entusiasmera till konstruktiv, framåtsyftande handling. 
Såvitt vi vet, har inget liknande evenemang genomförts tidigare.

Arrrangörer var Fuglesang Space Center samt Rotary-distrikten 2320 och 2350.

En av talarna blev så engagerad att han vill arrangera ”nästa konferens” i Syd-Europa.

Några som skrivit om konferensen:

Arrangemanget var helt ideellt och tog mycket volontär kraft. Planen är därför att bild- och video-material sammanställs och presenteras här på hemsidan och i sociala medier under första kvartalet 2024.

Programmet kan du under tiden ladda ner här

Huvudtalare:

 • Zeynap Kahraman-Clause,
  Project Director för The SHIFT Project. Konkreta, jordnära åtgärder, baserade på holistisk analys av den mångfald av  samhälleliga effekters om uppstår vid en övergång till ett post-CO2-samhälle.
  Fokus för SHIFT är idag Frankrike. Tillvägagångssättet kan vara en arbetsmodell på andra håll.
 • John Hassler, professor vid Stockholms Universitet:
  Klimatekonomi och politiska överväganden om hur ekonomiska aktörer kan styras till att minska sina utsläpp av växthusgaser, främst via begränsning av utsläppsrätter, koldioxidbeskattning och klimattullar.
  Sådana policy finns nu för cirka en fjärdedel av de globala utsläppen. Andelen ökar snabbt.
 • Christer Fuglesang, professor vid KTH och fd astronaut:
  Försäkrings- och riskreducerande lösningar för värsta-falls-scenarier.Hur vi kan förbereda oss, och noggrant utforska, lösningar inför ett eventuellt framtida behov att minska inkommande solstrålning så att jordens temperaturökning begränsas.En rymdbaserad lösning förefaller minimera sidoeffekter och beroendet av framtida finansiering (och därmed politiska risker). 

Övriga talare:
Gordon McInally (digitally), Rotary International President (44 000 clubs, 1,4 million members)
Mats Persson, Minister for Education, Sweden
Anna Rathsman, Director-General, Swedish National Space Agency
Mathias Sundin, Founder WARP Institute
Cecilia Hertz, Space entrepreneur
Marcello Romano, Professor, Space Systems Engineering, PoliTO, Turin, Italy
Fredrik Winberg, High tech materials entrepreneur
Ingmar Rentzhog, CEO and founder, We Don’t Have Time

Rymdgymnasiet: nu alla tre årskurser

Tredje årskullen av rymdgymnasieutbildningen på Spira Teoretiska Gymnasium (tidigare Hvilan utbildning) har nu inletts.  Klicka här för att läsa mer!

Fuglesang Space Center – Stiftelse, Bolag och Vänförening

Stiftelsen Fuglesang Space Center registrerades 19 februari 2021 (org-nr: 802481-8109).  

Stiftelsen har till ändamål att genom förvaltning av Stiftelsens tillgångar … , avkastning därav samt vad som framgent i övrigt må tillfalla Stiftelsen, stödja svensk forskning, utbildning och industri för ökad tvärvetenskaplig, industriell och samhällelig nytta baserad på rymdområdets erfarenheter, kompetens och teknik. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål, vilket bl.a. kan bestå av att

 • insamling av gåvor för tillgodoseende av ändamålen,
 • stödja utbildning och forskning i form av bl.a. donationer och stipendier,
 • sprida kunskap och erfarenheter genom att anordna konferenser, seminarier, föreläsningar, möten, digitala nätverk och andra målgruppsanpassade aktiviteter, samt
 • bidra till opinionsbildning inom för Stiftelsen relevanta områden.

Fuglesang Space Center AB (under namnändring från Christer Fuglesang Space Center AB) driver kommersiell verksamhet till stöd för Stiftelsens ändamål. Bolaget ägs tll 100% av Stitelsen, sedan samtliga aktier donerats av bolagets grundare till Stiftelsen vid dess bildande.  

Vänföreningen till Fuglesang Space Center (under namnändring från Vänföreningen till Christer Fuglesang Space Center AB) utvecklar och driver, tillsammans med olika rymdpartners, ett koncept för utbildning, upplevelse, forskning, företagsamhet och allmänbildning. Ett center med mottot – ta ner rymden på jorden – och med sikte på att bygga ett landmärke för svensk rymd. Konceptet är långsiktigt – med ett perspektiv på minst 100 år.

Fuglesang Space Center (FSC) utvecklar lärdomar hämtade från utforskandet av rymden, utforskande med hjälp av rymden, för tillämpning även här på jorden.

FSC ska bli ett gränslöst och tidlöst rum där en mängd kunskapsfronter möts; där människor möts eller kommer enskilt för att lära, lyssna, känna, se, uppleva, arbeta, skapa och trivas.

FSC ska konstrueras och utformas efter lärdomar från bl.a. hur man skapar ett kretsloppsboende i rymden och ska kunna bli en syster till NASA Sustainability Base i Kalifornien – hållbar, energipositiv.

I Centret samlas till en början sju verksamhetsområden som kommer att leva i symbios under lång tid framöver:

Det kommer att ta många år innan Rymdcentrets alla delar är på plats. Men vi börjar redan nu agera som en resurs för svensk rymd.

Genom vårt arbete med Rymdåret 2019 (klicka för att se vad som hände) ville vi höja intresset för rymden och dess nyttor hos en bred allmänhet och politiska beslutsfattare, samt med hjälp av aktiviteterna entusiasmera ungdomar att satsa på en framtid inom naturvetenskap och teknik.

Vårt fokus har under pandemin varit verksamhetsområdet Rymdutbildning. Hösten 2021 startade Fuglesang Rymdgymnasium i Stockholm, vi är del av konsortiet för svenska ESERO (som strävar efter att integrera rymden i skolundervisningen F-12) och vi avser genomföra andra utbildningsaktiviteter.