(Scroll down for English version)

Hej Rotarian!

Du får 50% rabatt på deltagaravgiften till konferensen Insure the Climate – Can Space Contribute? den 26 oktober. Klicka bara på länken ovan och använd ”Promo Code” 2001

Dela gärna koden i privata meddelanden till vänner och kollegor, men arrangörerna önskar att koden INTE sprids öppet på sociala medier.

Fuglesang Space Center (FSC) och Rotary D2320/D2350 anordnar en unik konferens. Det finns inget liknande det vi gör nu. Den kunskap som presenteras har inte erbjudits tidigare i detta integrerade format.

Huvudsyftet med konferensen är att ingjuta HOPP och att entusiasmera människor till konstruktiv HANDLING

Våra huvudtalare är (se även programbladet med andra topp-talare):

  • Zeynap Kahraman-Clause: The SHIFT Project. Konkreta och jordnära åtgärder, baserade på en holistisk analys av olika samhälleliga effekter av en övergång till ett post-CO2-samhälle. Fokus för SHIFT ligger på Frankrike, men tillvägagångssättet kan vara en arbetsmodell även på andra håll.

  • John Hassler: Klimatekonomi och politiska överväganden om hur ekonomiska aktörer kan styras till att minska sina utsläpp av växthusgaser, främst via begränsade utsläppsrätter, koldioxidbeskattning och klimat-tullar. Sådana policy finns nu för nära en fjärdedel av de globala utsläppen och andelen ökar snabbt.

  • Christer Fuglesang: Försäkrings- och riskreducerande lösningar för värstafalls-scenarier. Förslag att förbereda sig, och noggrannt utforska, lösningar inför ett eventuellt framtida behov att minska inkommande solstrålning för att begränsa jordens temperaturökning. En rymdbaserad lösning förefaller minimera sidoeffekter och beroende av framtida finansiering (och därmed politiska risker).

Konferensen är icke vinstdrivande och eventuellt överskott går till Stiftelsen Fuglesang Space Center och The Rotary Foundation.

Känner du till potentiella sponsorer, ber vi dig att sända kontaktuppgifter till info@rymdcenter.se.

Informationen kommer senare att göras tillgänglig även på annat sätt, men den 26 oktober börjar det. Med Gordon McInally, Rotarys världspresident, som första talare!

English:

Hello Rotarian!

You get a 50% discount on the ticket price to the conference Insure the Climate – Can Space Contribute?” on October 26. Just click on the link above and enter promo code: 2001

Feel free to share the code in private messages to friends and colleagues, but we organizers ask you to inform them that the code should NOT be shared openly on social media

Fuglesang Space Center (FSC) and Rotary D2320/D2350 are arranging a unique conference. Nothing similar is available elsewhere. The knowledge presented has not been offered in this integrated format.

The main purpose of the conference is to instill HOPE, and to engage people in constructive ACTION.

Our main speakers are (see the programme full of top-notch speakers):

  • Zeynap Kahraman-Clause: The SHIFT Project. Concrete actions on the ground, based on holistic analysis of the full societal effects of shifting to a post-CO2 society. The focus of SHIFT is on France, but the approach could be a working model also elsewhere.

  • John Hassler: Climate Economics and policy considerations on how economic actors can be pushed to take Green House Gas emissions into consideration, primarily via limited emission rights, carbon taxation and trade duties. Such policies are now in place for close to a quarter of the global emissions and this share is rising fast.

  • Christer Fuglesang: Insurance/risk mitigation solutions for worst case scenarios. A suggestion to be prepared (and well researched) for the potential need of limiting Solar Radiation to cap world temperatures. A Space based solution appears to minimize side effects and reliance on future financing (with its political risk).

This is a not-for-profit event. Any positive financial results will go to the Fuglesang Space Center Foundation and the Rotary Foundation.

If you know of potential sponsors, please forward their contact details to info@rymdcenter.se.

The information from the conference will be made available in other ways afterwards, but October 26 is when it starts. With Gordon McInally, the Rotary World President as first speaker!