(Scroll down for English version)

Hej BLING-are!

Du får 50% rabatt på deltagaravgiften till konferensen Insure the Climate – Can Space Contribute? den 26 oktober. Klicka bara på länken ovan och använd ”Promo Code” 2001

Dela gärna koden i privata meddelanden till vänner och kollegor, men vi arrangörer ber dig vara tydlig med att koden INTE ska spridas öppet på sociala medier.

Huvudsyftet med konferensen är att ingjuta HOPP och att entusiasmera människor till konstruktiv HANDLING. Våra huvudtalare täcker ett brett spektrum av tillvägagångssätt för att hjälpa mänskligheten att lösa vår gemensamma klimatutmaning:

  • Zeynap Kahraman-Clause: The SHIFT Project. Konkreta och jordnära åtgärder, baserade på en holistisk analys av olika samhälleliga effekter av en övergång till ett post-CO2-samhälle. Fokus för SHIFT ligger på Frankrike, men tillvägagångssättet kan vara en arbetsmodell även på andra håll.

  • John Hassler: Klimatekonomi och politiska överväganden om hur man kan tvinga ekonomiska aktörer att ta hänsyn till sina utsläpp av växthusgaser, främst via koldioxidbeskattning och klimat-tullar. Sådan policy finns nu för nära en fjärdedel av de globala utsläppen och andelen ökar snabbt.

  • Christer Fuglesang: Försäkrings- och riskreducerande lösningar för värstafalls-scenarier. Förslag för att förbereda sig, och noggrannt utforska, lösningar inför ett eventuellt framtida behov att minska inkommande solstrålning för att begränsa jordens temperaturökning. En rymdbaserad lösning förefaller minimera sidoeffekter och beroendet av framtida finansiering och därmed politiska risker.

Fuglesang Space Center och Rotary är båda ideella organisationer och detta är ett icke vinstdrivande evenemang. Eventuellt positivt ekonomiskt resultat från evenemanget kommer att gå till Stiftelsen Fuglesang Space Center och Rotary Foundation.

Råkar du känna till potentiella sponsorer, ber vi dig att sända kontaktuppgifter till info@rymdcenter.se.

Vi anordnar konferensen för att den information som presenteras där inte erbjudits någon annanstans i detta integrerade format.

Informationen kommer att göras tillgänglig på annat sätt i efterhand, men den 26 oktober börjar det. Som första talare Gordon McInally, Världspresident för Rotary (med ~46,000 lokala klubbar över hela världen)

English:

Hello BLINGer! You get a 50% discount on the ticket price to the conference Insure the Climate – Can Space Contribute?” on October 26. Just click on the link above and enter promo code: 2001

Feel free to share the code in private messages to friends and colleagues, but we organizers request that the code should NOT be shared openly on social media.

The main purpose of the conference is to instill HOPE, and to engage people in constructive ACTION. Our main speakers cover a wide spectrum of approaches to help solve Humanity’s joint Climate Challenge:

  • Zeynap Kahraman-Clause: The SHIFT Project. Concrete actions on the ground, based on holistic analysis of the full societal effects of shifting to a post-CO2 society. The focus of SHIFT is on France, but the approach could be a working model also elsewhere.

  • John Hassler: Climate Economics and policy considerations on how to force economic actors to take GHG (Green House Gas) emissions into consideration, primarily via carbon taxation and trade duties. Such policies are now in place for close to a quarter of the global emissions and this share is rising fast.

  • Christer Fuglesang: Insurance/risk mitigation solutions for worst case scenarios. A suggestion to be prepared (and well researched) for the potential need of limiting Solar Radiation to cap world temperatures. A Space based solution appears to minimize side effects and reliance on future financing with its political risk

The organizers Fuglesang Space Center and Rotary are both non-profit organizations and this is a not-for-profit event. Any positive financial results from the event will go to the Fuglesang Space Center Foundation and the Rotary Foundation.

If you happen to know of potential sponsors, please forward their contact details to info@rymdcenter.se.

The reason for us to organize the conference is that the information presented there has not been available elsewhere in this integrated and constructive format.

The information will be made available in other ways afterwards, but October 26 is when it starts. First speaker is Gordon McInally, World President of Rotary (~46,000 local clubs worldwide)!